Kategorie

Link do polityki cookies

Informacja RODO

Szanowni Państwo,


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) poniżej przekazujemy informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.


Wszelkie pytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 602 239 722.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Leszek Łoboda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leszek Łoboda Zakład Elektroniczny „LETRONIK” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: ul. Białostocka 11/80, 03 – 748 Warszawa, NIP: 113-020-95-32.

Administrator danych przetwarza dane osobowe swoich Klientów/Kontrahentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),

rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),

w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,

nie więcej niż potrzeba (adekwatność),

z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),

nie dłużej niż potrzeba (czasowość),

zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/zakupu lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres przetwarzania danych:


dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży/zakupu lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy. W przypadku Klientów/Kontrahentów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz NIP,

dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, nazwa firmy, oraz NIP,

dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom świadczącym usługi księgowe,

firmom kurierskim.

Okres przechowywania danych


Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:


dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).


Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w:

w przypadku zawarcia umowy z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe przysługują Tobie następujące prawa:

prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Leszek Łoboda Zakład Elektroniczny „LETRONIK” poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres ul. Białostocka 11/80, 03 – 748 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do informacji RODO

Polityka cookies serwisu licznik-klientów.com.pl

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
etronikVISITORS, Zakład Elektroniczny LETRONIK, Leszek Łoboda,
z siedzibą pod adresie ul. Białostocka 11 m 80, 03-748 Warszawa.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (/session cookies/) oraz „stałe” (/persistent cookies/).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików
cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.

Oparto na wzorze ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/

Podkategorie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.